Kallelse till årsmöte 2 juli

ÅRSMÖTE

Torsdagen den 2 juli kl.18:00

Styrelsen har under våren aktivt följt myndigheternas uppmaningar och medvetet avvaktat för att hitta en alternativ lösning och upplägg för ett årsmöte som skulle kunna fungera under rådande omständigheter.
Vi har nu fått besked att denna inte kan tillämpas för ideella föreningar och har därför beslutat att det tidigare uppskjutna mötet som skulle ägt rum under april månad, kommer äga rum på restaurangens uteservering, alternativt inomhus i restaurangen om vädret inte tillåter oss att hålla mötet utomhus.

För att veta hur många som tänker närvara och för att vi ska kunna planera och förbereda så att mötet hålls på ett säkert sätt ser vi gärna att ni anmäler ert deltagande till info@soderasensgk.se senast måndagen den 29 juni.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via e-post senast en(1) vecka före mötet samt finnas tillgängliga på mötet.

Hjärtligt välkomna
//Styrelsen


Föredragningslista
 

 • 1. Mötets öppnande
  § 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  § 3.        Fråga om mötets behöriga utlysande.
  § 4.        Fastställande av föredragningslista.
  § 5.        Val av ordförande för mötet.
  § 6.        Val av sekreterare för mötet.
  § 7.        Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
  § 8.        Föredragning av styrelsens årsredovisning (resultat & balansräkning) samt    
                  verksamhetsberättelse för år 2019.
  § 9.        Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019.
  § 10.      Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i enlighet med
                  balansräkningen.
  § 11.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.
  § 12.      Fastställande av antalet styrelseledamöter för tiden från och med dagen efter vårmötet till och
                med nästkommande vårmöte.
  § 13.      Val av;
                  a) golfklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.  
                  b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
                  c) 2 revisorer för tiden fram till och med nästa vårmöte. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
                  d) 2 ledamöter i valberedningen för tiden till och med nästa vårmöte, av vilka en ska utses till ordförande.
  § 14.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  § 15.      Övriga frågor (information & diskussion).
  § 16.      Mötes avslutande

Kommentarer