Kallelse till årsmöte den 29 april

Välkommen till årsmöte den 29 april kl 18.00 i klubbhuset!

 

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

§ 4. Fastställande av dagordning.

§ 5. Val av ordförande för mötet.

§ 6. Val av sekreterare för mötet.

§ 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (resultat & balansräkning) samt verksamhetsberättelse för år 2018.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2018.

§ 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för tiden från och med dagen efter vårmötet till och med nästkommande vårmöte.

§ 13. Val av;

a) golfklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.

b) 4 ledamöter i styrelsen varav

      - 1 ledamot för nyval för en tid av 1 år.

     -  2 ledamöter för omval på 2 år

     -  1 ledamot för nyval på 2 år

c) 2 revisorer för tiden fram till och med nästa vårmöte. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.

d) 2 ledamöter i valberedningen för tiden till och med nästa vårmöte, av vilka en ska utses till ordförande.

§ 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 15. Övriga frågor (information & diskussion).

§ 16. Mötes avslutande

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Triangeldramat 30 juni 2019-06-24
Nationell damdag 4 juli 2019-06-20
Golfveckan 2019 2019-06-16
Öppettider under midsommarhelgen 2019-06-13
Klubbmästerskap 2019-06-03