Vårmöte

KALLELSE

Årsmöte den 23 april 2018

Du inbjuds härmed till årsmöte i Söderåsens Golfklubb måndagen den 23 april kl. 18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på årsmötet framgår av bifogad föredragningslista. Handlingar för årsmötet, årsredovisning m.m. kommer att vara tillgängligt på klubbens kansli fr.o.m. måndagen den 16 april.

Glöm inte att uppdatera Din e-post adress så att du får aktuell information om vad som händer på klubben; skicka ett mail till klubben via info@soderasensgk.se

Välkommen!
Styrelsen Söderåsens GK

Dagordning

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 4. Fastställande av dagordning.
 • 5. Val av ordförande för mötet.
 • 6. Val av sekreterare för mötet.
 • 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (resultat & balansräkning) samt verksamhetsberättelse för år 2017.
 • 9. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2017.
 • 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
 • 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017.
 • 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för tiden från och med dagen efter vårmötet till och med nästkommande vårmöte.
 • 13. Val av;
 1. a) golfklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
 2. b) 4 ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 3. c) 2 revisorer för tiden fram till och med nästa vårmöte. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 4. d) 2 ledamöter i valberedningen för tiden till och med nästa vårmöte, av vilka en ska utses till ordförande.
 • 14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 15. Övriga frågor (information & diskussion).
 • 16. Mötes avslutande

Kommentarer

Fler artiklar