top of page

KALLELSE ÅRSMÖTE

Söderåsens GolfklubbDu inbjuds härmed till årsmöte i Söderåsens Golfklubb onsdagen den 27 april kl. 18.00 i klubbhuset. Ärenden att avhandlas på årsmötet framgår av bifogad föredragningslista. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via e-post senast en(1) vecka före mötet och finnas tillgängliga i receptionen samt tillhandahållas på mötet.


Hjärtligt välkomna //Styrelsen

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande § 2. Fastställande av röstlängd för mötet. § 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. § 4. Fastställande av dagordning. § 5. Val av ordförande för mötet. § 6. Val av sekreterare för mötet. § 7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (resultat & balansräkning) samt verksamhetsberättelse för år 2021. § 9. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021. § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen. § 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021. § 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för tiden från och med dagen efter vårmötet till och med nästkommande vårmöte. § 13. Val av; a) golfklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år. b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år. c) 2 revisorer för tiden fram till och med nästa vårmöte. I detta val får styrelsens l ledamöter inte delta. d) 2 ledamöter i valberedningen för tiden till och med nästa vårmöte, av vilka en ska utses till ordförande. § 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. § 15. Övriga frågor (information & diskussion). § 16. Mötes avslutandeKallelse Årsmöte 2022-04-27
.pdf
Download PDF • 239KB
27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page