top of page

Kallelse Årsmöte 2024

Du inbjuds härmed till årsmöte i Söderåsens Golfklubb onsdagen den 24 april kl. 18.00 i klubbhuset.  Ärenden att avhandlas på årsmötet framgår av bifogad föredragningslista.  Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via e-post senast två(2) veckor före mötet och finnas tillgängliga i receptionen samt tillhandahållas på mötet.  Hjärtligt välkomna //Styrelsen  Dagordning 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. Val av två protokollsjusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid. 

 5. Fastställande av föredragningslista. 

 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 

 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.

 12. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.

 13. Val av: 

 • (a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; 

 • (b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

 • (c) en revisor jämte en suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

 • (d) tre till max fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande; 

14)    Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.
Kallelse Årsmöte 20240424
.pdf
Download PDF • 247KB

 19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page